Archiwium - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:


17 grudnia 2015
(czwartek)
prof. Jose Luis Bermudez (Texas A&M University)
            
Understanding “I”: Symmetry and Objectivity
  ---------------------------------------------------------------------------
WALNE ZGROMADZENIE

            POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO
            
odbędzie się 11 grudnia 2015 w sali nr 13 (im. Kazimierza Ajdukiewicza),
            
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa (I piętro).
            
            
Pierwszy termin: godzina 16:45;
            
drugi termin: godzina 17:00.
            
            
Porządek zebrania:
            
            
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia,
            
2. Odczytanie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
            
3. Sprawozdanie Zarządu PTS,
            
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTS,
            
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTS,
            
6. Dyskusja nad sprawozdaniami,
            
7. Plan pracy na rok 2015 i lata następne,
            
9. Wolne wnioski,
            
10. Sprawy różne.
            
            
   ---------------------------------------------

AKTUALNOŚCI

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Semiotycznego  
i Komitet Redakcyjny „Studiów Semiotycznych”  
ogłaszają otwarty konkurs na stanowisko  
sekretarza redakcji półrocznika „Studia Semiotyczne”.

Opis stanowiska pracy:
1) czynności biurowo-organizacyjne związane z bieżącymi pracami Redakcji, w tym wymiana informacji
wśród członków Kolegium Redakcyjnego i koordynowanie ich działań, prowadzenie
dokumentacji Redakcji oraz nadzorowanie terminowego wykonywania planów wydawniczych,
2) przyjmowanie nadsyłanych do Redakcji tekstów naukowych i zamieszczanie ich w tece redakcyjnej,
3) prowadzenie bieżącej korespondencji elektronicznej z autorami, recenzentami i redaktorami
prowadzącymi tomy oraz z osobami dokonującymi redakcji językowej i składu tekstów,
4) nadzorowanie przebiegu procesu recenzyjnego oraz terminowego przekazywania recenzji i
korekt autorskich,
5) prowadzenie strony internetowej „Studiów Semiotycznych” i „Studiów Semiotycznych. English
Supplement”, w tym w szczególności: zamieszczanie na nich bieżących artykułów publikowanych
w tych czasopismach oraz komunikatów i ogłoszeń redakcyjnych,
6) regularna aktualizacja danych w systemie informacji naukowej POL-index (obejmujących bieżące
publikacje naukowe zamieszczane na łamach „Studiów Semiotycznych” i „Studiów Semiotycznych.
English Supplement”),
7) regularna aktualizacja danych w bazach cytowań, na których umieszczone są „Studia Semiotyczne”,
8) promowanie w Internecie „Studiów Semiotycznych” i inicjatyw podejmowanych przez Redakcję,
9) organizacyjne wspieranie Kolegium Redakcyjnego w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na
działalność „Studiów Semiotycznych”.

Wymagania:
a) wykształcenie wyższe humanistyczne,
b) doświadczenie zawodowe w pracy redakcyjnej lub wydawniczej,
c) zaangażowanie w proces redakcyjny i promocję pisma,
d) umiejętność prowadzenia stron internetowych,
e) bardzo dobra organizacja pracy i terminowość,
f) umiejętność pracy zespołowej i dobra komunikatywność,
g) funkcjonalna znajomość języka angielskiego pozwalająca na obsługę wersji angielskiej strony
internetowej Czasopisma oraz strony internetowej anglojęzycznego suplementu do „Studiów
Semiotycznych”, jak również na efektywną wymianę korespondencji z autorami anglojęzycznymi
Czasopisma.

Oferujemy:
1) pracę w mającym prawie pół wieku prestiżowym czasopiśmie naukowym,
2) dobrą atmosferę związaną z przyjaźnie nastawionym zespołem redakcyjnym,
3) swobodę działania wynikającą z możliwości wyboru czasu i miejsca pracy,
4) konkurencyjne zarobki (odpowiednie do projektowego charakteru pracy oraz jej elastycznego
czasu).

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
1. CV; 2. listu motywacyjnego; 3. dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowej aktywności
zawodowej; 4. krótkiego oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
kandydatki/kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 VIII 1997, „Dziennik Ustaw” Nr 133, poz. 883); 5.
dobrze widziane byłyby także referencje od ostatniego pracodawcy.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie wymienionych wyżej dokumentów w formie elektronicznej
na adres Sekretarza Polskiego Towarzystwa Semiotycznego dra Michała R. Węsierskiego:
michalrwesierski@wp.pl
najpóźniej do 31 VII 2016 r.
Informację o wynikach konkursu ogłosimy nie później niż 7 dni od zakończenia procesu zbierania
nadsyłanych materiałów.
            
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego