PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Semiotyka to interdyscyplinarna nauka zajmująca się znakami. Obejmuje swym zakresem dziedziny takie jak: językoznawstwo, teoria komunikacji, psycholingwistyka, socjolingwistyka, kognitywistyka, logika, filozofia języka.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne zajmuje się działalnością naukową z zakresu semiotyki od ponad czterdziestu lat.

AKTUALNOŚCI

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Semiotycznego  
i Komitet Redakcyjny „Studiów Semiotycznych”  
ogłaszają otwarty konkurs na stanowisko  
sekretarza redakcji półrocznika „Studia Semiotyczne”.

Opis stanowiska pracy:
1) czynności biurowo-organizacyjne związane z bieżącymi pracami Redakcji, w tym wymiana informacji
wśród członków Kolegium Redakcyjnego i koordynowanie ich działań, prowadzenie
dokumentacji Redakcji oraz nadzorowanie terminowego wykonywania planów wydawniczych,
2) przyjmowanie nadsyłanych do Redakcji tekstów naukowych i zamieszczanie ich w tece redakcyjnej,
3) prowadzenie bieżącej korespondencji elektronicznej z autorami, recenzentami i redaktorami
prowadzącymi tomy oraz z osobami dokonującymi redakcji językowej i składu tekstów,
4) nadzorowanie przebiegu procesu recenzyjnego oraz terminowego przekazywania recenzji i
korekt autorskich,
5) prowadzenie strony internetowej „Studiów Semiotycznych” i „Studiów Semiotycznych. English
Supplement”, w tym w szczególności: zamieszczanie na nich bieżących artykułów publikowanych
w tych czasopismach oraz komunikatów i ogłoszeń redakcyjnych,
6) regularna aktualizacja danych w systemie informacji naukowej POL-index (obejmujących bieżące
publikacje naukowe zamieszczane na łamach „Studiów Semiotycznych” i „Studiów Semiotycznych.
English Supplement”),
7) regularna aktualizacja danych w bazach cytowań, na których umieszczone są „Studia Semiotyczne”,
8) promowanie w Internecie „Studiów Semiotycznych” i inicjatyw podejmowanych przez Redakcję,
9) organizacyjne wspieranie Kolegium Redakcyjnego w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na
działalność „Studiów Semiotycznych”.

Wymagania:
a) wykształcenie wyższe humanistyczne,
b) doświadczenie zawodowe w pracy redakcyjnej lub wydawniczej,
c) zaangażowanie w proces redakcyjny i promocję pisma,
d) umiejętność prowadzenia stron internetowych,
e) bardzo dobra organizacja pracy i terminowość,
f) umiejętność pracy zespołowej i dobra komunikatywność,
g) funkcjonalna znajomość języka angielskiego pozwalająca na obsługę wersji angielskiej strony
internetowej Czasopisma oraz strony internetowej anglojęzycznego suplementu do „Studiów
Semiotycznych”, jak również na efektywną wymianę korespondencji z autorami anglojęzycznymi
Czasopisma.

Oferujemy:
1) pracę w mającym prawie pół wieku prestiżowym czasopiśmie naukowym,
2) dobrą atmosferę związaną z przyjaźnie nastawionym zespołem redakcyjnym,
3) swobodę działania wynikającą z możliwości wyboru czasu i miejsca pracy,
4) konkurencyjne zarobki (odpowiednie do projektowego charakteru pracy oraz jej elastycznego
czasu).

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
1. CV; 2. listu motywacyjnego; 3. dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowej aktywności
zawodowej; 4. krótkiego oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
kandydatki/kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 VIII 1997, „Dziennik Ustaw” Nr 133, poz. 883); 5.
dobrze widziane byłyby także referencje od ostatniego pracodawcy.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie wymienionych wyżej dokumentów w formie elektronicznej
na adres Sekretarza Polskiego Towarzystwa Semiotycznego dra Michała R. Węsierskiego:
michalrwesierski@wp.pl
najpóźniej do 31 VII 2016 r.
Informację o wynikach konkursu ogłosimy nie później niż 7 dni od zakończenia procesu zbierania
nadsyłanych materiałów.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego