Program i książka abstraktów - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Program i książka abstraktów

Konferencje > Ogólnopolska Konferencja Semiotyczna 2017
Ogólnopolska Konferencja Semiotyczna

Warszawa, piątek 10 XI 2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Nauk Społecznych, bud. 4, sala 5

P r o g r am  k o n f e r e n c j i

9:45 – 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 – 10:20 Przywitanie Gości i otwarcie Konferencji przez Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Joannę Wyleżałek
10:20 – 10:30 Wystąpienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Semiotycznego Tadeusza Ciecierskiego

Sesja I
Mo d e r a t o r : Andrzej Biłat (Politechnika Warszawska)

10:30 – 11:00
Anna Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)
Jak szacować prawdopodobieństwo okresów warunkowych? Uwagi nie tylko dla hazardzistów
11:00 – 11:30
Janina Buczkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Semantyczne i pragmatyczne składniki komunikacji językowej
11:30 – 12:00
Marcin Będkowski (Uniwersytet Warszawski)
Na czym polega parafraza reistyczna?
12:00 – 12:30
Tomasz Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)
Implikatura konwersacyjna, kontekstualizm epistemiczny i problem Gettiera
12:30 – 13:00
Krzysztof Czerniawski (Uniwersytet Warszawski)
Czy prawda istnieje? Uwagi na marginesie dyskusji wokół tezy Chada Hansena
13:00 – 13:30
Roman Godlewski
Co jest treścią sądu wyrażonego zdaniem ‘Dziecko Piotra spełnia prośbę Marii’?
13:30 – 14:00
Daniel Ziembicki (Uniwersytet Warszawski)
Analiza semantyczna wypowiedzi typu: „Nie sądzę, że p, ja to wiem”.
14:00 – 14:30
Jacek Ziobrowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Intersubiektywna podstawa komunikacji

Przerwa obiadowa (14:30 – 15:30)
Aula Kryształowa, bud. 9 (bar restauracyjny)

Sesja II
Mo d e r a t o r : Tomasz Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)

15:30 – 16:00
Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)
Kategoria wyjaśniania w matematyce
16:00 - 16:30
Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski)
Eksternalizm i wyjaśnienia intencjonalne
16:30 – 17:00
Katarzyna Ciarcińska (Uniwersytet Szczeciński)
Rae Langton: czym są akty mowy uprzedmiotawiające kobiety i jak im zapobiegać?
17:30 – 18:30
Piotr S. Cichocki (Uniwersytet Warszawski)
Perspektywa narracyjna w naukach prawnych
18:30 – 19:00
Krystian Bogucki (Uniwersytet Warszawski)
Fregowska kategoria bedeutung
19:00 – 19:30
Henryk Raszkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Semiotyczna perspektywa w badaniach nad uczuciowością człowieka
19:30 – 20:00
Michał R. Węsierski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
O użyciu i podużyciu terminologii naukowej na gruncie poliparadygmatycznej struktury dyscyplin społecznych. Rozważania z zakresu semiotyki stosowanej i analitycznej filozofii nauki


Organizatorzy instytucjonalni: Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, bud. 4, 02-787 Warszawa; Polskie Towarzystwo Semiotyczne, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00 – 047 Warszawa.

Komitet Organizacyjno-Programowy: Prezes PTS dr hab. Tadeusz Ciecierski (Instytut Filozofii UW), Skarbnik PTS dr hab. Tomasz Puczyłowski (Instytut Filozofii UW), Sekretarz PTS i Przewodniczący Komitetu Organiza-cyjno-Programowego dr Michał R. Węsierski (Wydział Nauk Społecznych SGGW), Zastępca Skarbnika PTS dr hab. Ju-styna Grudzińska (Instytut Filozofii UW), dr hab. Karol Chrobak (Wydział Nauk Społecznych SGGW).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego